Obchodné podmienky

1.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky prevádzkovateľa internetového obchodu lubive.sk – ľúbivé s.r.o., s miestom podnikania Ulica Vajanského 6717/8, 917 01 Trnava, IČO: 56009127, DIČ: 2122161063, IČ DPH: SK2122161063, e-mail: info@lubive.sk, telefonický kontakt: +421 904 832 148, zapísaná v obchodom registri Okresného súdu Trnava, oddiel s.r.o., vložka č. 55897/T (ďalej len „Prevádzkovateľ“) určujú vzájomné práva a povinnosti Zmluvných strán, ktoré vzniknú v súvislosti, alebo na základe zmluvy uzatvorenej medzi Prevádzkovateľom a osobou, ktorá si zakúpila Tovar ponúkaný Prevádzkovateľom (ďalej len „Zákazník“) v Internetovom obchode prostredníctvom Webovej stránky Prevádzkovateľa (ďalej len „Zmluva“) (ďalej len „Obchodné podmienky“).

1.2 Na základe Zmluvy sa Prevádzkovateľ zaväzuje, za podmienok uvedených v týchto Obchodných podmienkach, dodať Zákazníkovi Tovar a Zákazník sa zaväzuje Tovar od Prevádzkovateľa prijať a zaplatiť za Tovar Cenu v súlade s článkom 6 týchto Obchodných podmienok. Zmluvné strany sa zaväzujú vzájomne si poskytnúť všetku súčinnosť potrebnú k riadnemu a včasnému plneniu záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy (vrátane týchto Obchodných podmienok).

1.3 Prevádzkovateľ dodáva Tovar v rámci Slovenskej republiky.

1.4 Orgánom dozoru pre ochranu zákazníka (spotrebiteľa) je Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj, so sídlom Pekárska 23, 917 01 Trnava 1, e-mail: tt@soi.sk, web: https://www.soi.sk/sk/Kontakt.soi.

2.1 Pojmy písané s veľkým začiatočným písmenom majú v týchto Obchodných podmienkach nasledovný význam:

Bankový účet Prevádzkovateľa znamená bankový účet zriadený Prevádzkovateľom na prijímanie Bezhotovostných platieb Zákazníkov za Tovar v banke Tatra banka, a.s., IBAN: SK30 1100 0000 0029 4916 4975, SWIFT: TATRSKBX (pre platby v mene EUR) a v banke Fio banka, a.s.,  IBAN: SK20 8330 0000 0023 0288 5560, SWIFT: FIOBCZPPXXX (pre platby v mene CZK). 

Bezhotovostná platba má význam uvedený v odseku 7.3 týchto Obchodných podmienok. Bezhotovostná platba môže byť realizovaná ako (i) online platba debetnou, alebo kreditnou kartou cez internetové rozhranie banky (platby debetnými a kreditnými kartami budú účtované v reálnom čase), alebo (ii) platba bankovým prevodom vopred na Bankový účet Prevádzkovateľa. 

Cena má význam uvedený v článku 6 týchto Obchodných podmienok.   

Cenník znamená prehľad Cien Tovarov stanovených Prevádzkovateľom, ktoré sú zobrazené v Internetovom obchode na Webovej stránke jednotlivo pri každom ponúkanom Tovare.

Insolvenčný zákon znamená zákon č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Internetový obchod znamená počítačový systém (e-shop) umiestnený na Webovej stránke v sieti internet, ktorý umožňuje objednávanie a nákup Tovarov s verejným prístupom.

Kuriér znamená osobu poverenú (i) spoločnosťou Slovenská pošta, a.s., so sídlom Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 1, IČO: 36 631 124, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sa, Vložka č. 803/S (ďalej len „Pošta“), ktorá poskytuje služby podľa zákona č. 324/2011 Z. z. o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, alebo (ii) spoločnosťou Packeta, alebo (iii) inou spoločnosťou špecializujúcou sa na vnútroštátnu, alebo medzinárodnú prepravu zásielok, s ktorou má Prevádzkovateľ uzatvorenú zmluvu, predmetom ktorej je najmä preprava a doručenie Tovaru Zákazníkovi.

Lehota na odstúpenie má význam uvedený v odseku 10.1 týchto Obchodných podmienok.

Neodstrániteľná vada znamená takú vadu Tovaru, ktorá nie je Odstrániteľnou vadou.

Občiansky zákonník znamená zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

Objednávka predstavuje záväzný návrh na uzatvorenie Zmluvy (ponuku) v zmysle § 43a Občianskeho zákonníka, uskutočnený Zákazníkom voči Prevádzkovateľovi a má význam uvedený v odseku 4.3 týchto Obchodných podmienok. 

Obchodné podmienky znamenajú tieto všeobecné obchodné podmienky Prevádzkovateľa.

Odstrániteľná vada znamená takú vadu Tovaru, ktorú je možné podľa posúdenia Prevádzkovateľa odstrániť.

Osobný odber znamená osobné vyzdvihnutie Tovaru v Prevádzkarni Prevádzkovateľa. 

Packeta znamená spoločnosť Packeta Slovakia s. r. o., so sídlom Kopčianska 3338/82A, 851 01 Bratislava – mestská časť Petržalka, Slovenská republika, IČO: 48 136 999, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, Vložka č. 105158/B, ktorá je logistickou spoločnosťou zabezpečujúcou prepravu tovaru zákazníkom. 

Platba v hotovosti má význam uvedený v odseku 7.2 týchto Obchodných podmienok. 

Prevádzkareň znamená priestor (showroom), v ktorom Prevádzkovateľ prevádzkuje podnikanie, umiestnený na adrese: Hlavná 5, 917 01 Trnava (viac info: https://lubive.sk/showroom/), označená v súlade s § 15 Zákona o ochrane spotrebiteľa.

Prevádzkovateľ má význam uvedený v odseku 1.1 týchto Obchodných podmienok.

Reklamácia má význam uvedený v odseku 9.6 týchto Obchodných podmienok. 

Reklamačný protokol má význam uvedený v odseku 9.17 týchto Obchodných podmienok.

Tovar znamená všetky dostupné tovary zverejnené v Internetovom obchode na Webovej stránke Prevádzkovateľa t.j. najmä kabelky, ruksaky, puzdrá a tašky na notebooky ponúkané Prevádzkovateľom na predaj Zákazníkovi.

Webová stránka znamená webovú stránku Prevádzkovateľa umiestnenú na internetovej adrese https://lubive.sk/, na ktorej je súčasne umiestnený Internetový obchod Prevádzkovateľa.

Zákazník má význam uvedený v odseku 1.1 týchto Obchodných podmienok. Zákazník je najmä spotrebiteľ, t.j. fyzická osoba, ktorá na rozdiel od Prevádzkovateľa pri uzatváraní a plnení Zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.

Zákaznícka linka znamená zvláštnu telefónnu linku určenú Prevádzkovateľom na komunikáciu so Zákazníkom, ktorej číslo je uvedené na Webovej stránke Prevádzkovateľa.

Zákon o ADR znamená zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Zákon o obchodoch na diaľku znamená zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Zákon o ochrane spotrebiteľa znamená zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

Zákon o elektronickom obchode znamená zákon č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z.

Záruka má význam uvedený v odseku 9.4 týchto Obchodných podmienok.

Zmluva má význam uvedený v odseku 1.1 týchto Obchodných podmienok.

Zmluvné strany znamená Prevádzkovateľ a Zákazník.

2.2 Výklad týchto Obchodných podmienok sa riadi nasledovnými pravidlami:

(i) Odkazy na článkyodseky sa vykladajú ako odkazy na príslušné články a odseky týchto Obchodných podmienok.

(ii) Odkazy na právny predpis, alebo príslušný právny predpis sa vykladajú ako odkazy na zákony, nariadenia vlády, vyhlášky ministerstiev alebo iné všeobecne záväzné normatívne právne akty.

(iii) Odkazy na dni sú odkazy na kalendárne dni, ak nie je v Obchodných podmienkach uvedené inak.

(iv) Pojmy najmä alebo vrátane v týchto Obchodných podmienkach znamenajú „najmä, nie však výhradne“ (bez ohľadu na to, či je táto formulácia výslovne uvedená, alebo nie), a nie je možné ich vykladať tak, že obmedzujú možnosti výlučne na položky, ktoré sú vo výpočte uvedené.

(v) Pojmy definované v týchto Obchodných podmienkach v množnom čísle majú rovnaký význam aj v čísle jednotnom a naopak.

(vi) Nadpisy sú v týchto Obchodných podmienkach použité len pre prehľadnosť a lepšiu orientáciu a nemajú vplyv na výklad týchto Obchodných podmienok.

3.1 Prevádzkovateľ ponúka v Internetovom obchode Zákazníkom najmä nasledovný Tovar: kabelky, ruksaky, púzdra a tašky na notebooky. 

3.2 Prevádzkovateľ ponúka Zákazníkom v rámci územia Slovenskej republiky možnosť zakúpiť si darčekovú poukážku na nákup Tovaru podľa vlastného výberu. Platnosť darčekovej poukážky je (i) časovo ohraničená dobou 6 mesiacov od zakúpenia a (ii) územne ohraničená územím Slovenskej republiky. Ďalšie podmienky zakúpenia a uplatnenia darčekovej poukážky sú dostupné na Webovej stránke v časti: https://lubive.sk/darcekove-poukazky/

3.3 Zákazník má možnosť objednať si od Prevádzkovateľa Tovar prostredníctvom Webovej stránky. Zákazník si vyhľadá preferovaný Tovar prostredníctvom dostupných filtrov (druh Tovaru, farba, materiál, spôsob nosenia). Tovar bude Zákazníkovi doručený v súlade so Zmluvou a týmito Obchodnými podmienkami. 

3.4 Všetky fotografie, obrazové snímky, obrazové záznamy a obrazovo-zvukové záznamy zobrazené na Webovej stránke Prevádzkovateľa sú iba ilustračné a nie sú predlohou ani vzorkou stanovujúcou kvalitu, či spôsob prevedenia Tovaru. Fotografie, obrazové snímky, obrazové záznamy, obrazovo-zvukové záznamy, prezentácie, logá a registrované značky Prevádzkovateľa a iné grafické návrhy nachádzajúce sa na Webovej stránke patria výlučne Prevádzkovateľovi a sú chránené autorským právom, prípadne iným právom duševného vlastníctva. Zákazník, ani akékoľvek tretie osoby, nie sú oprávnené s nimi akýmkoľvek spôsobom ďalej nakladať, šíriť ich, spracúvať, alebo ich používať bez predchádzajúceho súhlasu Prevádzkovateľa.

4.1 Zákazník môže zadávať Objednávky v Internetovom obchode bez registrácie vlastného používateľského účtu (tzv. nákup bez registrácie) alebo s registráciou vlastného používateľského účtu (tzv. nákup s registráciou). 

4.2 Pri nákupe v Internetovom obchode (či už ako registrovaný alebo neregistrovaný používateľ) vkladá Zákazník ním vybraný Tovar do košíka kliknutím na pole Pridať do košíka“. Po ukončení výberu a po kliknutí na položku „Košík“ v pravom hornom rohu sa Zákazníkovi zobrazí zoznam všetkých  zvolených Tovarov a ich celková Cena. Zákazník môže následne upravovať zoznam Tovaru v košíku. Po jeho sfinalizovaní prejde Zákazník k Objednávke Tovaru kliknutím na položku „Pokladňa“.      

4.3 Zadaním elektronickej Objednávky si Zákazník môže od Prevádzkovateľa zakúpiť vybraný Tovar. Objednávku Zákazník zadáva riadnym vyplnením a odoslaním objednávkového fomulára dostupného na Webovej stránke. 

4.4 Zákazník je povinný v Objednávke správne a pravdivo uviesť všetky povinne vyžadované údaje, najmä: 

(i) meno, priezvisko, emailovú adresu a telefónne číslo, prípadne názov a IČO (ak si Zákazník zvolí fakturáciu na firmu);

(ii) fakturačnú adresu (ak sa líši od adresy na doručenie Tovaru) s uvedením názvu ulice a čísla ulice, PSČ a mesta, krajiny/regiónu doručenia, prípadne sídla (ak si Zákazník zvolí fakturáciu na firmu);

(iii) adresu na doručenie Tovaru (ak sa líši od fakturačnej adresy) s uvedením názvu ulice a čísla ulice, PSČ a mesta, krajiny/regiónu doručenia; 

(iv) spôsob doručenia Tovaru a spôsob platby za Tovar;

(v) prípadné špeciálne požiadavky v poznámke Objednávky (napr. na dodanie Tovaru).  

4.5 Objednávka je záväzným návrhom Zákazníka na uzavretie Zmluvy (ponukou) v zmysle § 43a Občianskeho zákonníka. Ponuka Tovarov uskutočnená Prevádzkovateľom reklamou alebo vystavením (vrátane Webovej stránky Prevádzkovateľa) nie je sama o sebe návrhom a považuje sa len za výzvu k zadávaniu Objednávok. 

4.6 Pred odoslaním Objednávky prostredníctvom Webovej stránky Prevádzkovateľa má Zákazník možnosť skontrolovať a meniť údaje, ktoré do Objednávky vložil a voľby, ktoré v rámci vytvárania Objednávky urobil. Objednávku odošle Zákazník Prevádzkovateľovi kliknutím na pole „Objednať s povinnosťou platby“. Prevádzkovateľ bezodkladne po doručení Objednávky Zákazníkovi potvrdí doručenie Objednávky, a to prostredníctvom e-mailovej správy zaslanej na emailovú adresu Zákazníka uvedenú v Objednávke. 

4.7 Potvrdenie Objednávky obsahuje najmä:

(i) informáciu o prijatí a o stave Objednávky Prevádzkovateľom;

(ii) číslo a dátum Objednávky;

(iii) zhrnutie Objednávky Zákazníka v rozsahu údajov: druh objednaného Tovaru, počet kusov Tovaru, Cena Tovaru, uplatnená zľava (ak sa aplikuje), náklady na doručenie Tovaru, DPH (ak sa aplikuje), spôsob doručenia / adresa miesta vyzdvihnutia Tovaru, spôsob platby za Tovar, celková cena Tovaru vrátane všetkých nákladov a príslušnej dane, adresa na doručenie a fakturačná adresa (ak sa líši od adresy na doručenie) Tovaru, a kontaktné údaje Zákazníka, a

(iv) elektronickú faktúru za predaj Tovaru,

(v) v prípade Zákazníka, ktorý je spotrebiteľom, znenie týchto Obchodných podmienok v PDF. 

4.8 Pred odoslaním Objednávky Zákazník súčasne potvrdí, že sa oboznámil s celým obsahom týchto Obchodných podmienok v znení platnom a účinnom v deň odoslania Objednávky a výslovne so všetkými ustanoveniami týchto Obchodných podmienok súhlasí. Kópiu týchto Obchodných podmienok dostane Zákazník ako prílohu potvrdenia Objednávky na ním zadanú e-mailovú adresu. Zákazník súhlasí s použitím prostriedkov diaľkovej komunikácie pri uzatváraní Zmluvy. Náklady vzniknuté Zákazníkovi pri použití prostriedkov diaľkovej komunikácie v súvislosti s uzatváraním Zmluvy, alebo jej plnením (napr. náklady na internetové pripojenie, či náklady na telefónne hovory) hradí Zákazník sám, pričom náklady na telefónne hovory sa nelíšia od bežnej sadzby.

4.9 Zmluva medzi Zákazníkom a Prevádzkovateľom je uzatvorená okamžikom, kedy Zákazníkovi dôjde prijatie (akceptácia) Objednávky od Prevádzkovateľa. Mlčanie alebo nečinnosť Prevádzkovateľa samy o sebe neznamenajú prijatie (akceptáciu) Objednávky. Zmluvu je možné uzatvoriť iba v slovenskom jazyku. V prípade, ak sa Zákazníkovi nepodarí odoslať Objednávku (napr. z dôvodu technickej nefunkčnosti Webovej stránky), môže sa obrátiť na Zákaznícku linku Prevádzkovateľa, kde mu budú poskytnuté informácie o ďalšom postupe pri zadávaní Objednávky. 

4.10 V prípade, ak sa Prevádzkovateľovi nepodarí doručiť potvrdenie Objednávky spôsobom uvedeným v odseku 4.9 týchto Obchodných podmienok (napr. z dôvodu nesprávne alebo neúplne zadanej e-mailovej adresy Zákazníkom v Objednávke) a Prevádzkovateľovi sa nepodarí iným spôsobom skontaktovať Zákazníka so žiadosťou o úpravu alebo doplnenie údajov, je Prevádzkovateľ oprávnený Objednávku zrušiť. O takomto zrušení Objednávky Prevádzkovateľ informuje Zákazníka (ak je to možné). Uhradená Cena za Tovar / Tovary bude Zákazníkovi vrátená spôsobom uvedeným v odseku 4.14 Obchodných podmienok. Zákazník súčasne berie na vedomie, že ak v priebehu 72 hodín od odoslania Objednávky neobdrží na e-mailovú adresu zadanú v Objednávke potvrdenie Objednávky a potvrdenie Objednávky sa nenachádza ani v priečinku nevyžiadanej pošty (tzv. spame), Prevádzkovateľ mu odporúča aby sa obrátil na Zákaznícku linku, alebo e-mail Prevádzkovateľa, kde mu budú poskytnuté informácie o ďalšom postupe pri potvrdení Objednávky. 

4.11 Prevádzkovateľ je povinný bezodkladne po uzavretí Zmluvy, najneskôr však spolu s dodaním Tovaru, poskytnúť Zákazníkovi doklad o kúpe Tovaru, v ktorom je uvedené najmä:

(i) obchodné meno a miesto podnikania Prevádzkovateľa;

(ii) dátum predaja Tovaru;

(iii) názov a množstvo Tovarov;

(iv) Cena jednotlivého Tovaru a celková cena, ktorú Zákazník zaplatil. Pri predaji Tovaru s následnou dodávkou musí doklad obsahovať aj miesto určenia, dátum a čas dodávky Tovaru.

4.12 V prípade, ak nie je v týchto Obchodných podmienkach ďalej stanovené inak, Zmluvu uzatvorenú písomne je možné meniť len písomnou dohodou Zmluvných strán. Písomnou formou sa rozumie i výmena emailových či iných elektronických správ. Zákazník berie na vedomie, že telefonické hovory medzi Prevádzkovateľom a Zákazníkom môžu byť za účelom skvalitnenia služieb Prevádzkovateľa nahrávané.

4.13 Zákazník berie na vedomie, že Prevádzkovateľ nie je povinný prijať Objednávku a Objednávka sa považuje za odmietnutú Prevádzkovateľom v prípade, ak:

(i) Zákazník uviedol v Objednávke nesprávne a/alebo neúplné údaje, pre ktoré nie je možné Objednávku Prevádzkovateľom vybaviť a odoslať Tovar Zákazníkovi a Zákazník nesprávne a/alebo neúplné údaje neopraví, a/alebo nedoplní ani do 5 pracovných dní po tom, čo bol Prevádzkovateľom vyzvaný na ich doplnenie a/alebo opravu; na vrátenie zaplatenej Ceny Tovaru sa aplikuje postup uvedený v odseku 4.14 Obchodných podmienok;

(ii) platbu Ceny za Tovar sa nepodarilo Prevádzkovateľom autorizovať;

(iii) platba Ceny za Tovar nebola pripísaná na Bankový účet Prevádzkovateľa ani do 8 pracovných dní od obdržania údajov na realizáciu platbu Ceny za Tovar od Prevádzkovateľa potom, čo si Zákazník ako spôsob platby Ceny zvolil Bezhotovostnú platbu bankovým prevodom na Bankový účet vopred.

4.14 Zákazník berie na vedomie, že v prípade ak sa Tovar stane nedostupným (z dôvodov na strane výrobcu) v čase od uzatvorenia Zmluvy do doručenia Tovaru Zákazníkovi alebo ak sa Prevádzkovateľovi ani pri vynaložení všetkého úsilia nepodarí Tovar podľa Objednávky zabezpečiť a dodať Zákazníkovi v požadovanej lehote (z dôvodov na strane výrobcu, alebo dovozcu), Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo od Zmluvy odstúpiť. O tejto skutočnosti je Prevádzkovateľ povinný informovať Zákazníka bez zbytočného odkladu prostredníctvom emailovej správy uvedenej v Objednávke. Platba Ceny za Tovar, vrátane nákladov na dodanie Tovaru bude Zákazníkovi vrátená ihneď, najneskôr do 3 dní od odstúpenia od Zmluvy na bankový účet Zákazníka, z ktorého Prevádzkovateľ obdržal platbu Ceny za Tovar alebo spôsobom osobitne dohodnutým so Zákazníkom. 

4.15 Zákazník súčasne berie na vedomie, že Prevádzkovateľ má právo neprijať Objednávku Zákazníka (a teda neuzavrieť Zmluvu so Zákazníkom) v prípade, ak (i) ide o Zákazníka, ktorý je v omeškaní s úhradou splatných peňažných záväzkov z inej zmluvy na predaj Tovaru voči Prevádzkovateľovi, (ii) ak sa Tovar prestal vyrábať, alebo dodávať. Na vrátenie zaplatenej Ceny Tovaru sa aplikuje postup uvedený v odseku 4.14 Obchodných podmienok.

5.1 Za účelom zjednodušenia nákupu Tovaru na Webovej stránke Prevádzkovateľa, Prevádzkovateľ umožňuje Zákazníkovi zaregistrovať si na Webovej stránke vlastný používateľský účet. 

5.2 Na registráciu používateľského účtu Zákazník na Webovej stránke v časti Pokladňa po zadaní fakturačnej adresy (prípadne aj adresy na doručenie, ak sa líši od fakturačnej adresy) zaškrtne v príslušnom políčku tzv. checkboxe „Vytvoriť účet”, že má záujem o vytvorenie účtu a zvolí si heslo na prihlásenie sa do používateľského účtu. 

5.3 Registráciou používateľského účtu získa Zákazník jednoduchšie podmienky pre nákup Tovaru, nakoľko si môže v účte uložiť adresu pre doručenie Tovaru a svoje kontaktné údaje, ktoré budú pri ďalšej Objednávke Zákazníka automaticky vyplnené.

6.1 V prípade, ak nie je medzi Zmluvnými stranami v týchto Obchodných podmienkach, alebo písomne dohodnuté inak, Ceny Tovaru sú uvedené v Cenníku Prevádzkovateľa platnému k okamihu doručenia Objednávky Prevádzkovateľovi.

6.2 Všetky Ceny Tovaru zverejnené na Webovej stránke zahŕňajú aj náklady na zabalenie Tovaru pred jeho odoslaním a príslušnú daň vzťahujúcu sa na Tovar a Prevádzkovateľa v zmysle platného práva. Prevádzkovateľ je platcom DPH, k Cene je preto pripočítaná aj DPH podľa aktuálne platnej sadzby v zmysle aplikovateľných právnych predpisov. 

6.3 Cena Tovaru nezahŕňa náklady na dodanie Tovaru Zákazníkovi. Náklady na dodanie Tovaru sú uvedené na Webovej stránke v časti: https://lubive.sk/moznosti-dopravy-a-platby/, ako aj zverejnené Zákazníkovi v možnostiach voľby spôsobu dodania Tovaru pred dokončením Objednávky. Celková cena Objednávky, vrátane nákladov na doručenie Tovaru bude sprístupnená Zákazníkovi pred odoslaním Objednávky a v správe potvrdzujúcej prijatie Objednávky Tovaru.

6.4 Prevádzkovateľ môže podľa vlastného uváženia poskytnúť zľavu z Ceny, akčnú cenu, zvýhodnenú ponuku, príp. promo kód na Tovar. Aktuálne zľavy, akcie a zvýhodnené ponuky Tovarov budú uvedené na Webovej stránke Prevádzkovateľa, a budú zreteľne označené symbolom „akcia“ alebo „zľava“. Trvanie zľavy, akcie a zvýhodnenej ponuky Tovaru bude v každom prípade osobitne špecifikované Prevádzkovateľom. 

6.5 Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo meniť Ceny Tovaru v Internetovom obchode, zavádzať do predaja nový Tovar, vyhlasovať, meniť a odvolávať zľavy na Tovar, prípadne iné akcie vzťahujúce sa k Tovaru. Zákazník berie na vedomie, že zmenami uvedenými v predchádzajúcej vete nie sú dotknuté práva Zákazníka z už odoslanej Objednávky a/alebo uzatvorenej Zmluvy. Aktualizáciou Cien Tovaru v Cenníku zaniká súčasne platnosť predchádzajúcich Cien. Aktuálny Cenník bude vždy prístupný Zákazníkovi na Webovej stránke.

7.1 Zákazník je povinný zaplatiť Prevádzkovateľovi za Tovar Cenu určenú v súlade s článkom 6 týchto Obchodných podmienok jedným z nasledovných spôsobov:

(i) Platba v hotovosti, alebo prostredníctvom platobného terminálu pri doručení Tovaru Kuriérom (ak Kuriér poskytuje možnosť platby platobným terminálom), alebo v Prevádzkarni Prevádzkovateľa, prípadne na vybranej pobočke Pošty, alebo zvolenom výdajnom mieste Packety;

(ii) Bezhotovostná platba online kreditnou alebo debetnou platobnou kartou cez internetové rozhranie banky;

(iii) Bezhotovostná platba bankovým prevodom vopred na Bankový účet Prevádzkovateľa;

(iv) v prípade doručovania Tovaru do iných krajín ako Slovenskej republiky je možné Tovar zaplatiť iba prostredníctvom Bezhotovostnej platby online kreditnou alebo debetnou platobnou kartou cez internetové rozhranie banky.

7.2 Pri Platbe v hotovosti alebo prostredníctvom platobného terminálu pri doručení je Zákazník povinný zaplatiť Prevádzkovateľovi Cenu pri doručení Tovaru, a to k rukám Kuriéra, od ktorého Zákazník Tovar prevzal, prípadne na vybranej pobočke Pošty alebo Packety (ak takúto Platbu v hotovosti alebo prostredníctvom platobného terminálu umožňujú). Platba v hotovosti alebo prostredníctvom platobného terminálu sa považuje za uskutočnenú v okamihu, kedy Zákazník obdrží potvrdenie o prijatí platby. Prostredníctvom Platby v hotovosti nie je možné uhradiť Cenu Tovaru prevyšujúcu čiastku 5.000,- EUR (bez DPH).

7.3 Pri Bezhotovostnej platbe je Zákazník povinný zaplatiť Prevádzkovateľovi Cenu prostredníctvom bankovej kreditnej alebo debetnej platobnej karty, a to okamžite alebo bankovým prevodom na Bankový účet najneskôr v lehote podľa odseku 7.4. Pri Bezhotovostnej platbe je Cena za Tovar zaplatená v okamihu, kedy je príslušná čiastka Ceny pripísaná na Bankový účet Prevádzkovateľa. Zákazník berie na vedomie, že Bezhotovostná platba je realizovaná prostredníctvom tretej osoby, a to banky Zákazníka a banky Prevádzkovateľa. Pred uskutočnením Bezhotovostnej platby je Zákazník povinný oboznámiť sa s podmienkami Bezhotovostnej platby dostupnými na webovej stránke príslušnej banky Zákazníka. V prípade Bezhotovostnej platby, ak Zákazník bude oprávnený na vrátenie Ceny v dôsledku kladne vybavenej Reklamácie zo strany Prevádzkovateľa (a Zákazník neurčí inak), Zákazníkovi bude Cena vrátená prostredníctvom banky Zákazníka na jeho bankový účet, z ktorého ju Prevádzkovateľovi uhradil.  

7.4 Pri Bezhotovostnej platbe bankovým prevodom na bankový účet Prevádzkovateľa vopred je Zákazník povinný zaplatiť Cenu bezodkladne po doručení emailovej správy  Prevádzkovateľa s informáciami potrebnými na zrealizovanie platby Ceny, a to najneskôr do 5 pracovných dní od jej obdržania. V prípade, ak sa Zákazníkovi nepodarí dokončiť Bezhotovostnú platbu z dôvodov, za ktoré Zákazník nezodpovedá, môže sa obrátiť na Zákaznícku linku Prevádzkovateľa, kde mu Prevádzkovateľ poskytne ďalšie informácie týkajúce sa platby za Tovar. 

7.5 Faktúru obsahujúcu základné údaje Zmluvy dostane Zákazník ako prílohu potvrdenia Objednávky na zadanú e-mailovú adresu. Zákazník s týmto súhlasí.

7.6 Ak sa Zákazník dostane do omeškania so splnením akéhokoľvek peňažného dlhu voči Prevádzkovateľovi, je Prevádzkovateľ oprávnený prerušiť plnenie svojich povinností zo všetkých Zmlúv uzatvorených so Zákazníkom, a to až do skončenia omeškania Zákazníka. 

7.7 Zákazník si je vedomý, že v prípade ak neprevezme Tovar, pri ktorom si ako spôsob platby zvolil Platbu v hotovosti (t.j. na dobierku), považuje sa to za podstatné porušenie Zmluvy, vrátane Obchodných podmienok. Prevádzkovateľ má právo žiadať od Zákazníka náhradu vzniknutých nákladov spojených s neprevzatím Tovaru a nezaplatením Ceny za Tovar, vrátane nákladov za uskladnenie Tovaru.

8.1 Prevádzkovateľ sa zaväzuje doručiť Tovar Zákazníkovi v mieste určenom Zákazníkom v Zmluve. Prevádzkovateľ umožňuje Zákazníkovi vybrať si niektorý z nasledovných spôsobov doručenia:

(i) Osobný odber v Prevádzkarni Prevádzkovateľa;

(ii) Doručenie Kuriérom Pošty;

(iii) Vyzdvihnutie na vybranej pobočke Pošty;

(iv) Vyzdvihnutie na vybranom odbernom mieste Packety.

8.2 Spôsob doručenia Tovaru závisí od výberu Zákazníka. Zákazník však berie na vedomie, že v prípade doručovania Tovaru do iných krajín ako Slovenskej republiky je možné Tovar doručiť iba prostredníctvom odberného miesta Packety. V prípade Bezhotovostnej platby sa Prevádzkovateľ zaväzuje Tovar doručiť až po pripísaní Ceny za Tovar (vrátane nákladov na doručenie) na Bankový účet Prevádzkovateľa v celom rozsahu. O odoslaní Tovaru Zákazníkovi, resp. odovzdaní Tovaru Kuriérovi Pošty, alebo Packety na doručenie bude Prevádzkovateľ informovať Zákazníka zaslaním e-mailovej správy na e-mailovú adresu Zákazníka uvedenú v Objednávke. 

8.3 Prevádzkovateľ dodá Tovar Zákazníkovi v čo najkratšej možnej dobe po uzavretí Zmluvy. Zákazník berie na vedomie, že termíny dodania Tovaru uvádzané Prevádzkovateľom sú orientačné. Maximálna lehota na dodanie Tovaru je 30 dní od uzatvorenia Zmluvy (t.j. odo dňa, kedy Zákazníkovi dôjde prijatie-akceptácia jeho Objednávky od Prevádzkovateľa). Pokiaľ lehotu Prevádzkovateľ nie je schopný dodržať, dohodne sa so Zákazníkom na náhradnej lehote a Objednávku upraví.

8.4 Zákazník je povinný Tovar v mieste jeho dodania podľa Zmluvy prevziať, a to buď sám, alebo prostredníctvom tretej osoby určenej Zákazníkom. Prevzatie Tovaru je Zákazník alebo tretia osoba určená Zákazníkom povinná Kuriérovi, prípadne na odbernom mieste Packety, pobočke Pošty, alebo v Prevádzkarni na výzvu písomne potvrdiť. V prípade, ak bude z dôvodov na strane Zákazníka nevyhnutné opakovane doručovať Tovar do miesta jeho dodania alebo ho doručovať na iné miesto, alebo iným spôsobom ako je uvedené v Objednávke, zaväzuje sa Zákazník uhradiť Prevádzkovateľovi náklady spojené s opakovaným doručením, resp. s doručovaním na iné miesto alebo iným spôsobom ako je uvedené v Objednávke.

8.5 Tovar sa považuje za prevzatý Zákazníkom okamihom, keď Zákazník alebo ním určená tretia osoba (s výnimkou prepravcu) prevezme všetky časti objednaného Tovaru, alebo ak sa:

(i) Tovary objednané Zákazníkom v jednej Objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia Tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný;

(ii) dodáva Tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu;

(iii) Tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného Tovaru.

8.6 Zákazník si je vedomý toho, že na doručovanie Tovarov prostredníctvom Kuriéra Pošty resp. Packety sa vzťahujú obchodné podmienky Pošty resp. Packety. V prípade, ak si Pošta, resp. Packeta bude úspešne voči Prevádzkovateľovi uplatňovať náhradu škody, prípadne zaplatenie extra poplatkov z dôvodu nedodržania týchto obchodných podmienok, pričom túto škodu prípadne dôvod na úhradu extra poplatkov spôsobil Zákazník svojím vedomým konaním (napr. spôsobí nedoručiteľnosť zásielky), Prevádzkovateľ je oprávnený nárokovať si od Zákazníka náhradu zaplatenej náhrady škody resp. extra poplatkov.

8.7 Vlastnícke právo k Tovaru prechádza na Zákazníka až úplným zaplatením Ceny za Tovar. Prevádzkovateľ dodá Zákazníkovi spolu s Tovarom všetky doklady (v písomnej alebo elektronickej podobe) vzťahujúce sa k Tovaru, ktoré sú potrebné na jeho prevzatie a užívanie alebo vyplývajú z platného práva, vrátane faktúry a formuláru pre vrátenie Tovaru a pre odstúpenie od Zmluvy, ktorý súčasne tvorí Prílohu č. 1 týchto Obchodných podmienok.  

8.8 Nebezpečenstvo škody na Tovare prechádza na Zákazníka okamihom prevzatia Tovaru Zákazníkom alebo treťou osobou poverenou Zákazníkom. V prípade, ak je Zákazník v omeškaní s vyzdvihnutím zásielky, ktorá obsahuje Tovar, prechádza nebezpečenstvo za škodu na Tovare na Zákazníka v okamihu, ktorý je začiatkom tohto omeškania.

9.1 Práva a povinnosti Zmluvných strán týkajúce sa práv z vadného plnenia sa riadia príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä ustanoveniami Občianskeho zákonníka, ako aj ustanoveniami Zákona o ochrane spotrebiteľa. Na vybavovanie Reklamácií a riešenie vád Tovaru, Prevádzkovateľ prijal tento Reklamačný poriadok. 

9.2 Prevádzkovateľ je povinný označiť Tovar údajmi, ktoré pravdivo a úplne informujú Zákazníka najmä o krajine pôvodu, o použitom materiáli na výrobu Tovaru, údržbe Tovaru a o prípadnom nebezpečenstve, ktoré vyplýva z jeho nesprávneho použitia alebo údržby, prípadne inými údajmi požadovanými platným právom. 

9.3 Prevádzkovateľ zodpovedá Zákazníkovi za vady, ktoré má Tovar pri jeho prevzatí Zákazníkom. Pri použitom Tovare Prevádzkovateľ nezodpovedá za vady vzniknuté jeho použitím alebo opotrebením. Pri Tovare predávanom za nižšiu cenu nezodpovedá Prevádzkovateľ za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena. Zákazník je povinný pri prevzatí Tovaru od prepravcu riadne a starostlivo skontrolovať stav zásielky (najmä počet balíkov, neporušenosť či poškodenie obalu) podľa prepravného listu. Zákazník ďalej v deň prevzatia zásielky skontroluje kompletnosť Tovaru, najmä skutočnosť, že balenie obsahuje všetko, čo má obsahovať.

9.4 Zjavnú vadu Tovaru je Zákazník povinný oznámiť Prevádzkovateľovi bez zbytočného odkladu po tom, ako ju mohol pri náležitej pozornosti zistiť. Skryté vady Tovaru a vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí Tovaru v záručnej dobe, je Zákazník povinný Prevádzkovateľovi oznámiť bez zbytočného odkladu, po tom, ako ju mohol pri náležitej pozornosti zistiť, najneskôr však do 24 mesiacov  odo dňa prevzatia Tovaru od Prevádzkovateľa (ďalej len „Záruka“). Záručná doba na použitý Tovar je 12 mesiacov. Záruka pre Zákazníka, ktorý nie je spotrebiteľom, je 24 mesiacov. Ak je na predávanom Tovare alebo návode k nemu pripojenom vyznačená lehota na použitie, záručná doba neskončí pred uplynutím tejto lehoty.

9.5 Záručný list vystaví Prevádzkovateľ na žiadosť Zákazníka. Na uplatnenie Reklamácie postačí doklad o kúpe Tovaru. 

9.6 Zákazník vady Prevádzkovateľovi oznamuje zaslaním e-mailovej správy na e-mailovú adresu: info@lubive.sk, v ktorej:

(i) podrobne popíše reklamovaný Tovar (názov Tovaru) a vadu Tovaru alebo zásielky s Tovarom; 

(ii) uvedie číslo Objednávky a číslo faktúry (príp. inú identifikáciu); 

(iii) uvedie svoje kontaktné údaje; 

(iv) môže priložiť dôkazy preukazujúce vadu Tovaru (napr. fotodokumentáciu, ak je to možné) (ďalej len „Reklamácia“).    

9.7 Ak Zákazník, ktorým je spotrebiteľ si uplatní Reklamáciu, Prevádzkovateľ, respektíve ním poverený zamestnanec alebo určená osoba je povinný poučiť spotrebiteľa o jeho právach podľa Občianskeho zákonníka, respektíve príslušného právneho predpisu v rozsahu údajov podľa Prílohy č. 2 týchto Obchodných podmienok.

9.8 Zákazník súčasne s oznámením vád Tovaru doručí reklamovaný Tovar na adresu Prevádzkarne Prevádzkovateľa spolu s dokladom o zaplatení Tovaru. 

9.9 Prevádzkovateľ potvrdí Zákazníkovi prijatie Reklamácie formou e-mailovej správy ihneď. Ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení Reklamácie. Prevádzkovateľ sa v súlade s § 18 ods. 4 Zákona o ochrane spotrebiteľa k vade vyjadrí ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia Reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu Tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia Reklamácie.

9.10 Ak k prevzatiu reklamovaného Tovaru Prevádzkovateľom dôjde v neskorší deň ako je deň uplatnenia Reklamácie, potom lehoty na vybavenie Reklamácie podľa odseku 9.9 začínajú plynúť až odo dňa prevzatia reklamovaného Tovaru Prevádzkovateľom, najneskôr však od momentu, kedy Prevádzkovateľ znemožní alebo zabráni prevzatie reklamovaného Tovaru. 

9.11 Reklamácia vrátane odstránenia vady musí byť vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia Reklamácie, ak sa Prevádzkovateľ so Zákazníkom nedohodnú na dlhšej lehote. Zároveň platí, že ak Prevádzkovateľ Reklamáciu nevybaví do 30 dní, Zákazník má rovnaké práva akoby išlo o Neodstrániteľnú vadu (§ 18 ods. 4 Zákona o ochrane spotrebiteľa), t.j. právo na výmenu Tovaru alebo vrátenie peňazí (odstúpenie od Zmluvy).

9.12 V prípade Odstrániteľnej vady Tovaru má Zákazník právo od Prevádzkovateľa  požadovať bezplatné a riadne odstránenie vady bez zbytočného odkladu alebo primeranú zľavu z Ceny Tovaru. Zákazník môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu Tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti Tovaru, výmenu súčasti, ak tým Prevádzkovateľovi nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na Cenu Tovaru, alebo závažnosť vady. Prevádzkovateľ  môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný Tovar za bezvadný, ak to Zákazníkovi nespôsobí závažné ťažkosti. 

9.13 V prípade Neodstrániteľnej vady, ktorá bráni tomu, aby sa Tovar mohol riadne užívať ako Tovar bez vady, má Zákazník právo požadovať od Prevádzkovateľa výmenu Tovaru, alebo má právo od Zmluvy odstúpiť. Právo požadovať výmenu Tovaru, alebo odstúpiť od Zmluvy má Zákazník aj v prípade, že poskytnutý Tovar má súčasne väčší počet Odstrániteľných vád, alebo sa určitú Odstrániteľnú vadu Tovaru nepodarilo Prevádzkovateľovi  opakovane odstrániť. Ak ide o iné Neodstrániteľné vady, má Zákazník právo na primeranú zľavu z Ceny Tovaru.

9.14 Ak dôjde k výmene Tovaru, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia nového Tovaru Zákazníkom.

9.15 Ak Zákazník Reklamáciu Tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy Tovaru, môže Prevádzkovateľ vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia podľa § 18a Zákona o ochrane spotrebiteľa. Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od Zákazníka vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť Zákazníkovi kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie Reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia Reklamácie. 

9.16 Ak Zákazník Reklamáciu Tovaru uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy Tovaru a Prevádzkovateľ ju zamietol, osoba, ktorá Reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení Reklamácie uviesť, komu môže Zákazník zaslať Tovar na odborné posúdenie. Ak je Tovar zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša Prevádzkovateľ bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak Zákazník odborným posúdením preukáže zodpovednosť Prevádzkovateľa za vadu, môže Reklamáciu uplatniť znova. Počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Prevádzkovateľ je povinný Zákazníkovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia Reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú Reklamáciu nemožno zamietnuť.

9.17 Prevádzkovateľ je povinný vystaviť Zákazníkovi písomné potvrdenie o tom, kedy Zákazník Reklamáciu uplatnil, čo je jej obsahom a aký spôsob vybavenia Reklamácie Zákazník požaduje, dátum a spôsob vybavenia Reklamácie Prevádzkovateľom, potvrdenie o vykonaní opravy Tovaru, prípadne odôvodnenie zamietnutia Reklamácie najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia Reklamácie, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení Reklamácie, ak lehota na jej vybavenie začala plynúť odo dňa prevzatia predmetu Reklamácie Prevádzkovateľom (ďalej len „Reklamačný protokol“). Kópiu Reklamačného protokolu odošle Prevádzkovateľ Zákazníkovi spolu s Tovarom, alebo mu ju odovzdá osobne pri prevzatí reklamovaného Tovaru. 

9.18 Oprávnenie na Záruku zaniká v prípade, keď k vade Tovaru došlo (i) mechanickým poškodením Tovaru Zákazníkom alebo treťou osobou, (ii) užívaním Tovaru nevhodným spôsobom a v rozpore s jeho charakteristikou, (iii) náhodnou udalosťou, (iv) zásahom do Tovaru inou než oprávnenou osobou. Zo Záruky sú tiež vyňaté vady spôsobené nesprávnym zaobchádzaním s Tovarom, a vady ktoré vznikli až po dodaní Tovaru inak ako v dôsledku porušenia povinnosti Prevádzkovateľa. V prípade, ak Zákazník zistí poškodenie Tovaru počas jeho prepravy k Zákazníkovi, spíše (ak je to možné) v prítomnosti Kuriéra, alebo pri vyzdvihnutí na Pošte, alebo v Pakete v prítomnosti povereného pracovníka Pošty, alebo Pakety protokol o poškodení Tovaru počas prepravy, ktorý si nechá potvrdiť Kuriérom, prípadne povereným zamestnancom Pošty, alebo Pakety a zašle ho Prevádzkovateľovi na ďalšie uplatnenie reklamácie pre poškodenie Tovaru počas jeho prepravy k Zákazníkovi.

9.19 Prevádzkovateľ nezodpovedá za škody spôsobené tretími osobami, ktoré Zákazník použil na doručenie reklamovaného Tovaru. 

10.1 V súlade s § 7 ods. 1 Zákona o obchode na diaľku je Zákazník (ktorý je spotrebiteľom) oprávnený od Zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu v lehote 30 dní odo dňa prevzatia Tovaru (ďalej len „Lehota na odstúpenie“). Zákazník môže odstúpiť od Zmluvy, predmetom ktorej je dodanie Tovaru, aj pred začatím plynutia Lehoty na odstúpenie. 

10.2 Lehota na odstúpenie sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od Zmluvy bolo odoslané Prevádzkovateľovi najneskôr v posledný deň Lehoty na odstúpenie.

10.3 Zákazník môže uplatniť svoje právo na odstúpenie od Zmluvy tak, že Prevádzkovateľovi  doručí svoj jednostranný právny úkon, z ktorého bude zrejmá vôľa Zákazníka odstúpiť od Zmluvy. V odstúpení uvedie Zákazník aj dôvod odstúpenia, ak sa nejedná o prípad, kedy je Zákazník v súlade so zákonom oprávnený odstúpiť od Zmluvy aj bez uvedenia dôvodu. Ak Zákazník odstupuje od Zmluvy podľa § 7 ods. 1 Zákona o obchode na diaľku, môže k odstúpeniu využiť vzorový formulár pre odstúpenie od Zmluvy, ktorý tvorí Prílohu č. 1 týchto Obchodných podmienok, a ktorý bude  Zákazníkovi súčasne zaslaný v tlačenej podobe spoločne s Tovarom. Odstúpenie od Zmluvy je možné Prevádzkovateľovi doručiť najmä vo vytlačenej podobe na adresu miesta podnikania, alebo Prevádzkarne Prevádzkovateľa alebo v elektronickej podobe na emailovú adresu: info@lubive.sk.  

10.4 V prípade odstúpenia od Zmluvy je Zákazník povinný Prevádzkovateľovi vrátiť Tovar na jeho vlastné náklady, a to najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od Zmluvy. Táto lehota sa považuje za zachovanú, ak bol Tovar odovzdaný na prepravu, najneskôr v posledný deň lehoty. Zákazník berie na vedomie, že v prípade odstúpenia od Zmluvy podľa § 7 ods. 1 Zákona o obchode na diaľku je Zákazník povinný vrátiť Prevádzkovateľovi Tovar v pôvodnom stave, neporušený, a v pôvodnom obale, s pripevnenými všetkými pôvodnými visačkami či štítkami, aby Prevádzkovateľ dokázal určiť jeho stav, charakteristiku a funkčnosť. Zákazník zodpovedá len za zníženie hodnoty Tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s Tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti Tovaru. Tovar  musí mať súčasne všetky časti z jeho pôvodného balenia. Zákazník je povinný vrátiť Tovar na adresu Prevádzkarne Poštou (nie však ako tovar na dobierku alebo ako balík na vyzdvihnutie na Pošte), Kuriérom, alebo ho osobne odovzdať v Prevádzkarni Prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ odporúča Zákazníkovi Tovar poistiť. 

10.5 Prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od Zmluvy, nie však skôr ako bol Tovar Zákazníkom doručený Prevádzkovateľovi, alebo kým Zákazník nepreukáže zaslanie Tovaru späť Prevádzkovateľovi , vrátiť Zákazníkovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe Zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na prepravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak Zákazník zvolil iný druh doručenia ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý Prevádzkovateľ ponúka. 

10.6 Prevádzkovateľ je povinný vrátiť Zákazníkovi platby podľa odseku 10.5 rovnakým spôsobom, aký použil Zákazník pri svojej platbe za Tovar. Tým nie je dotknuté právo Zákazníka dohodnúť sa s Prevádzkovateľom na inom spôsobe platby, prípadne na iný účet, ak v súvislosti s tým Zákazníkovi nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky. V prípade nesplnenia podmienok na odstúpenie od Zmluvy Zákazníkom, nie je Prevádzkovateľ povinný akceptovať odstúpenie od Zmluvy zo strany Zákazníka a v takomto prípade Prevádzkovateľ vráti Tovar na náklady Zákazníka späť Zákazníkovi.

10.7 Prevádzkovateľ nezodpovedá Zákazníkovi za vzniknuté škody spôsobené tretími osobami, ktoré Zákazník použil na vrátenie Tovaru Prevádzkovateľovi, najmä, nie však výlučne, za stratu alebo poškodenie zásielky obsahujúcej Tovar. 

10.8 Okrem dôvodov uvedených na iných miestach týchto Obchodných podmienok a dôvodov vyplývajúcich zo zákona, Prevádzkovateľ nie je zodpovedný za omeškanie a/alebo je Prevádzkovateľ oprávnený odstúpiť od Zmluvy v prípade, že:

(i) V dodaní Tovaru Prevádzkovateľovi bránia mimoriadne okolnosti resp. prekážky na strane Prevádzkovateľa, ktoré nastanú nezávisle od jeho vôle, nie je ich možné v dobe uzatvorenia Zmluvy predvídať a nie sú Prevádzkovateľom zavinené (vis maior/vyššia moc), najmä nedostatok energie alebo surovín, štrajk, výluka, vojna, mobilizácia, povstanie, núdzový stav, mimoriadna situácia  a ich zmeny, úradné opatrenie, alebo omeškanie alebo výpadok subdodávok, ale aj epidémie, pandémie atď. chorôb, do čoho spadá aj aktuálna situácia spojená so šírením sa pandémie vírusu COVID-19 (v tomto prípade sa to vzťahuje aj na prekážky, ktoré boli v čase uzatvárania Zmluvy predvídateľné), alebo

(ii) pokiaľ došlo ku zneužitiu osobných údajov, zneužitiu platobnej karty a pod., alebo

(iii) z dôvodu zásahu správneho, či súdneho orgánu, alebo

(iv) Zákazník (právnická osoba) vstúpi do likvidácie.

10.9 Odstúpenie od Zmluvy Prevádzkovateľ Zákazníkovi doručí najmä vo vytlačenej podobe na adresu bydliska (sídla, miesta podnikania), alebo v elektronickej podobe na emailovú adresu Zákazníka zadanú v Objednávke.

10.10 Pred odstúpením od Zmluvy z dôvodu podľa bodu (i) odseku 10.8 týchto Obchodných podmienok, sa Prevádzkovateľ zaväzuje vyvinúť primerané úsilie na odstránenie mimoriadnych  okolností resp. prekážok, aby bolo možné obnoviť plnenie jej povinností v zmysle týchto Obchodných podmienok a je povinný Zákazníkovi okamžite oznámiť vznik a následne zánik okolností resp. prekážok. V prípade, že je možné náhradné plnenie, má Zákazník nárok na náhradné plnenie. V prípade odstúpenia od Zmluvy Prevádzkovateľom, vráti Prevádzkovateľ Zákazníkovi zaplatenú Cenu Tovarov ihneď najneskôr do 3 dní od doručenia odstúpenia od Zmluvy. Prevádzkovateľ nie je zodpovedný voči Zákazníkovi za akékoľvek priame, nepriame či následné škody a náklady vyplývajúce z alebo v súvislosti s nesplnením si povinnosti z dôvodu zásahu vyššej moci.

11.1 Zmluvné strany sa týmto zaväzujú, že vynaložia všetko úsilie k urovnaniu všetkých sporov vzniknutých zo Zmluvy a/alebo v súvislosti s ňou zmierlivou cestou.

11.2 Zákazník má právo obrátiť sa na Prevádzkovateľa (e-mailom: info@lubive.sk) so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým Prevádzkovateľ vybavil jeho Reklamáciu, alebo ak sa domnieva, že Prevádzkovateľ porušil jeho práva. Ak Prevádzkovateľ na žiadosť odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa odoslania žiadosti, Zákazník (ktorý je spotrebiteľom) je oprávnený podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu v súlade so Zákonom o ADR na subjekt alternatívneho riešenia sporov. Aktuálny zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov je dostupný na stránke Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky: https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1. Návrh môže Zákazník podať spôsobom určeným v § 12 Zákona o ADR. Na podanie návrhu môže súčasne využiť formulár, ktorého vzor je dostupný aj na webovom sídle príslušného ministerstva a každého subjektu alternatívneho riešenia sporov. Možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá. 

11.3 Adresa na podávanie podaní v elektronickej podobe na Slovenskú obchodnú inšpekciu je Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj, Pekárska 23, 917 01 Trnava 1, Odbor výkonu dozoru, e-mail: tt@soi.sk a pre alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov: Slovenská obchodná inšpekcia, Bajkalská 21/A, 827 99 Bratislava 27, e-mail: ars@soi.sk, adresa internetovej stránky: www.soi.sk. Platformu na riešenie sporov online nachádzajúcu sa na internetovej adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využiť pri riešení sporov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim. 

11.4 Európske spotrebiteľské centrum Slovenská republika, so sídlom Mlynské nivy 44/A, 827 15 Bratislava 212, Slovenská republika, tel.: +421 905 528 477, e-mail: ECCNET-SK@ec.europa.eu, je kontaktným miestom podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 zo dňa 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov online, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernica 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov online).

12.1 Zákazník je povinný uvádzať svoje údaje správne a pravdivo a bez zbytočného odkladu informovať Prevádzkovateľa o zmene svojich údajov poskytnutých Prevádzkovateľovi. 

12.1 Práva a povinnosti Prevádzkovateľa a Zákazníka vo vzťahu k ochrane osobných údajov sú uvedené v Zásadách ochrany osobných údajov vydaných Spoločnosťou.

13.1 Ak vzťah založený Zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, tak Zmluvné strany sa dohodli, že ich vzťah sa riadi slovenským právom. Týmto nie sú dotknuté práva Zákazníka (spotrebiteľa) vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

13.2 Zmluva je uzatvorená na dobu určitú, a to na dobu, počas ktorej je v platnosti konkrétna Objednávka. 

13.3 Ak v týchto Obchodných podmienkach nie je výslovne uvedené inak alebo si tak Zmluvné strany písomne nedohodnú, nepovažuje sa žiadny záväzok Zmluvných strán vyplývajúci zo Zmluvy za fixný záväzok v zmysle ustanovenia § 518 Občianskeho zákonníka. S výnimkou ak sa v týchto Obchodných podmienok uvádza inak, za písomnú formu nebude pre účely tohto odseku považovaná výmena e-mailových či iných elektronických správ.

13.4 Ak je niektoré ustanovenie Zmluvy (vrátane týchto Obchodných podmienok) neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpia ustanovenia, ktorých zmysel sa neplatnému či neúčinnému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení Zmluvy.

13.5 Prevádzkovateľ nie je vo vzťahu k Zákazníkovi viazaný žiadnymi kódexami správania v zmysle § 3 ods. 1 písm. n) Zákona o obchode na diaľku.

13.6 Zmluva, vrátane Obchodných podmienok je archivovaná Prevádzkovateľom v elektronickej podobe a nie je dostupná. Na vyžiadanie Zákazníka Prevádzkovateľ Zákazníkovi poskytne verziu Obchodných podmienok platnú a účinnú k dátumu uzatvorenia jeho Zmluvy.

13.7 Vzťahy Zmluvou a Obchodnými podmienkami neupravené sa spravujú príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka, Zákona o ochrane spotrebiteľa, Zákona o obchodoch na diaľku, Zákona o elektronickom obchode a inými príslušnými ustanoveniami právnych predpisov v Slovenskej republiky.

13.8. Prevádzkovateľ je oprávnený na poskytovanie Tovarov na základe zápisu v Obchodnom registri. Kontrolu nad podnikaním prevádzkovateľa uskutočňuje príslušný okresný úrad, živnostenský odbor. Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Slovenská obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu mimo iného aj dozor nad dodržovaním Zákona o ochrane spotrebiteľa. Kontaktné údaje Prevádzkovateľa sú uvedené na Webovej stránke Spoločnosti.

13.9 Prílohu č.1 týchto Obchodných podmienok tvorí vzorový formulár pro odstúpenie od Zmluvy. Prílohu č. 2 týchto Obchodných podmienok tvorí Poučenie spotrebiteľa o zodpovednosti predávajúceho za vady Tovaru a Prílohu č. 3 týchto Obchodných podmienok tvorí Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od Zmluvy.

13.10 Tieto Obchodné podmienky sú účinné od 1.6.2024.

Poučenia spotrebiteľa o zodpovednosti predávajúceho za vady Tovaru 

(podľa § 622 a 623 Občianskeho zákonníka)

V prípade vady Tovaru, máte ako spotrebiteľ právo:

A. v prípade vady, ktorú možno odstrániť (tzv. odstrániteľnej vady)

  • požadovať, aby bola vada bezplatne, včas a riadne odstránená; Prevádzkovateľ (Predávajúci)  je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť;
  • požadovať výmenu Tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti Tovaru, výmenu súčasti, ak tým Prevádzkovateľovi (Predávajúcemu) nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu Tovaru alebo závažnosť vady; Prevádzkovateľ (Predávajúci) môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný Tovar za bezvadný, ak vám (kupujúcemu) to nespôsobí závažné ťažkosti.

B. v prípade vady, ktorú nemožno odstrániť (tzv. neodstrániteľnej vady)

  • a ak táto vada bráni tomu, aby sa Tovar mohol riadne užívať ako Tovar bez vady, máte ako Zákazník (kupujúci) právo na výmenu Tovaru alebo právo od Zmluvy odstúpiť. Tie isté práva máte, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však ako kupujúci nemôžete pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád Tovar riadne užívať;
  • pri iných neodstrániteľných vadách ako podľa bodu vyššie, máte ako kupujúci právo na primeranú zľavu z Ceny Tovaru.

Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od Zmluvy 

(podľa Zákona o obchodoch na diaľku)

  • Máte právo odstúpiť od tejto Zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 30 dní.

Lehota na odstúpenie od Zmluvy uplynie po 30 dňoch odo dňa, (i) keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete Tovar, alebo (ii) ak sa Tovary objednané v jednej Objednávke dodávajú oddelene, keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete Tovar, ktorý bol dodaný ako posledný, alebo (iii) ak sa dodáva Tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete posledný diel alebo kus Tovaru. 

Pri uplatnení práva na odstúpenie od Zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto Zmluvy jednoznačným vyhlásením. Odstúpenie od Zmluvy je možné Prevádzkovateľovi doručiť najmä vo vytlačenej podobe na adresu miesta podnikania Prevádzkovateľa, alebo Prevádzkarne Prevádzkovateľa alebo v elektronickej podobe na emailovú adresu: info@lubive.sk. Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od Zmluvy podľa Prílohy č. 1, ktorý tvorí prílohu Obchodných podmienok, a ktorý sme Vám súčasne zaslali aj v tlačenej podobe spoločne s Tovarom.

Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

Dôsledky odstúpenia od Zmluvy

Po odstúpení od Zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím Zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie Tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto Zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

Platba za zakúpený Tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného Tovaru späť na adresu Prevádzkarne.

Tovar nám zašlite späť na adresu Prevádzkarne alebo ho prineste na adresu Prevádzkarne najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od Zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 30-dňovej lehoty.

Priame náklady na vrátenie tovaru znášate Vy. Predpokladaný odhad týchto nákladov je 5 EUR

Zodpovedáte iba za akékoľvek zníženie hodnoty Tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.